Omgang productinformatie door PromoCat

SUPPLIER
Bedrijfsnaam
straat
postcode + plaats


DIRECTIE
Directie

CONTACTPERSONEN
Marketing contactpersoon:
Technisch contactpersoon:

 

1. TER BESCHIKKING STELLING PRODUCTINFORMATIE SUPPLIER
PromoCat zal de volledige productinformatie van supplier, zoals op deze website staat vermeld, ter beschikking stellen aan een promotionele distributeur na goedkeuring van supplier. Goedkeuring komt door stand door de API koppeling danwel goedkeuring per email door de landverantwoordelijke van supplier. Indien supplier tussentijds aangeeft de productdata te willen verwijderen van de website van de distributeur, om wat voor reden dan ook, dan zal PromoCat dit per direct in gang zetten. 

2. PRODUCTINFORMATIE IN PROMODEAL
PromoDeal wordt de online marktplaats voor de promotionele branche. Eenvoudig artikelen zoeken en offeren aan de eindklant. Zo eenvoudig werk het.
Supplier toont haar artikelen binnen PromoDeal met de algemene verkoopadviesprijzen voor niet-klanten (nog geen klant bij supplier). Voor alleen de goedgekeurde distributeurs worden de inkoopprijzen beschikbaar gesteld voor het berekenen van de bruto winst en brutomarge. 

3. BEPALINGEN
PromoCat is actief als online groei partner van promotionele bedrijven wat met zich meebrengt dat de productinformatie van supplier wordt ingezet binnen door PromoCat aangeboden software applicaties. PromoCat zal de productinformatie van supplier na akkoord/ via API aan distributeurs ter beschikking stellen en leveren en onderhouden en zich inspannen om de productinformatie op de hostingfaciliteit beschikbaar te houden voor distributeurs, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van deze onderstaande voorwaarden.

Definities
Supplier: supplier
Distributeur: Geaccepteerde distributeur door supplier.
Dienstverlening: Promotionele webshops en Mijn PromoCat.
Productinformatie: Productinformatie van supplier zoals vermeldt op deze website. 

Artikel 1. Vertrouwelijkheid
1.1 PromoCat erkent dat de inhoud van de relatie met supplier, alsmede de informatie welke haar bekend wordt in het kader van de werkzaamheden voor supplier, zeer vertrouwelijk informatie is, en zal deze zeer vertrouwelijke informatie strikt geheim houden.
1.2 PromoCat zal alles in het werk stellen om te voorkomen dat vertrouwelijk informatie van de supplier ter kennis of in handen van derden komt. Eén en ander geldt niet indien de openbaarmaking plaatsvindt op grond van een rechterlijk bevel of op grond van enig andere wettelijke verplichting tot informatieverstrekking of met voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
1.3 PromoCat is ervoor verantwoordelijk dat, haar personeel en eventueel door hen ingeschakelde derden c.q. onderaannemers, op de hoogte zijn van deze geheimhoudingsbepalingen en zal hen verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te leven.
Artikel 2. Hosting en beveiliging
1.1 PromoCat host de productinformatie van supplier bij Rackspace.
2.2 PromoCat zal zich inspannen om de Hosting omgeving en Applicatie te laten functioneren in overeenstemming met de operationele en functionele specificaties zoals deze zijn opgesteld binnen de SLA bepalingen van PromoCat.
2.3 PromoCat is niet aansprakelijk voor de inhoud van het gegevensverkeer van supplier, welke strijdig is met Nederland of buitenlandse wetgeving. Indien er sprake lijkt te zijn van een inbreuk dan zal PromoCat in overeenstemming handelen met de juridische verplichtingen voortvloeiende uit toepasselijke wet en jurisprudentie, welke rusten op een derde partij.
Artikel 3. Aansprakelijkheid
3.1 PromoCat is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde productinformatie vanuit supplier. 
3.2 PromoCat stelt de productinformatie, na herindeling, beschikbaar aan distributeur zonder enige staat van aansprakelijkheid omtrent juistheid. 
3.3 PromoCat is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van supplier of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit het gebruik van de dienstverlening.
3.4 Supplier vrijwaart PromoCat volledig tegen eventuele aanspraken van aangesloten distributeurs, derden, op schade die het gevolg van het gebruik van de productinformatie. 
Artikel 4. Geldende algemene voorwaarden
4.1 Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Nederland ICT Voorwaarden 2014 van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. Deze voorwaarden zijn te downloaden via de volgende link:  Nederland ICT Voorwaarden 2014.  

 

 

Contact